Algemene leveringsvoorwaarden Robsport-webstore

Begripsomschrijvingen.

Koper : diegene die via de webshop één of meerdere producten koopt.
Bestelling : De handeling waarbij de Koper via internet aangeeft één of meerdere artikelen via Robsport te kopen.
Producten : Alle door Robsport op haar website genoemde en in haar winkel verkrijgbare en bestelbare artikelen.
Overeenkomst : De afspraak via elektronische wijze tot stand gekomen tussen Robsport en de Koper.
Aanbieding : Iedere schriftelijke of elektronische beschrijving van een product van Robsport met de daarbij behorende prijs.
Levering : Het uitleveren van de bestelling nadat betaling door Koper heeft plaatsgevonden.

Artikel 1: Toepasselijkheid.
1.1 De algemenen leveringsvoorwaarden (hierna: de voorwaarden) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de webshop van Robsport  (hierna te noemen: Robsport) en de Koper. Eventuele inkoopvoorwaarden van de Koper zijn niet van toepassing.
1.2 Robsport is gerechtigd zonder vooraankondiging de voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
1.3 Afwijkingen op de voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk vastgelegd en ondertekend door Robsport. In zulke gevallen blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.4 Door het gebruik van de internetsite van Robsport en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Leveringsvoorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst.
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestelling via de internetsite van Robsport door Koper elektronisch is verstuurd. De elektronische bestanden van Robsport gelden als bewijs van het tot stand komen van de overeenkomst.
2.2 Robsport heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien een artikel onverhoopt niet voorradig is.

Artikel 3: Aanbiedingen.
3.1 Iedere aanbieding van welke aard dan ook en via welk middel dan ook is vrijblijvend. Robsport is niet aansprakelijk voor druk- , schrijf-, telfouten en onduidelijkheden, noch voor de gevolgen daarvan.
3.2 Alle aanbiedingen van Robsport zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

Artikel 4: Prijzen.
4.1 Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Robsport is gerechtigd prijzen aan te passen. Indien een prijsaanpassing plaatsvindt nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en voordat levering heeft plaatsgevonden zullen de prijzen gelden die gepubliceerd waren op het moment van bestellen.
4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de genoemde periode zoals vermeld op de website of in de winkel van Robsport.

Artikel 5: Betaling.
5.1 Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. Ideal, overschrijving via Paypal of vooruitbetaling. Betalingen dienen te allen tijde door Ideal of Paypal goedgekeurd te zijn alvorens Robsport tot uitleveren overgaat.
5.2 Bij vooruitbetaling wordt de bestelling geleverd zodra de betaling is verwerkt.
5.3 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Robsport als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
5.4 In geval van niet-tijdige betaling is Robsport bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de wettelijk verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.

Artikel 6: Aflevering / Levertijd.
6.1 Robsport streeft ernaar om binnen 48 uur na binnenkomst/goedkeuring van de betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
6.2 Robsport is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen per email of telefonisch aan de Koper worden gemeld.

6.3 Robsport zorgt voor bezorging per Postnl en DHL. Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar. Trackingnummer wordt via email aan u verzonden.
6.4 Robsport is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Robsport gedragen.
6.5 De verzendkosten bedragen € 3,95 voor verzendingen binnen Nederland tot een bedrag van € 75,00 per bestelling. Boven het bedrag van € 75,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Onder € 25,00 wordt € 1,00 extra administratiekosten in rekening gebracht. Voor internationale verzendingen binnen de EU wordt bij de checkout de precieze verzendkosten getoond en in rekening gebracht.

Artikel 7: Ruilen en herroepingsrecht.

7.1 Koper heeft het recht binnen 30 werkdagen na aflevering van het product de overeenkomst ongedaan te maken. Koper zal deze annulering schriftelijk of via e-mail aan Robsport bekend maken (zie beneden). Tevens kan Koper zijn gebruikmaking van het herroepingsrecht in de winkel van Rob’s Sportshop bekend maken (zie beneden).
7.2 Retourgoederen kunnen na overleg en met toestemming van Rob’s Sportshop per post worden geretourneerd of aangeboden worden in de winkel van Robsport.
Indien de retourgoederen per post worden gestuurd zal Robsport binnen 2 werkdagen na ontvangst in de volgende gevallen de Koper berichten dat de retourzending niet wordt geaccepteerd:
a. Als de producten zich bij retournering niet meer in dezelfde verkoopstaat bevinden als bij aflevering;
b. Als producten beschadigd zijn door de Koper;
c. Als de Koper zelf een artikel heeft trachten te herstellen;
d. Als de aanhechtingen aan de goederen ontbreken.
In deze gevallen vervalt de verplichting van Robsport tot het accepteren van de retourzending en blijft de Koper het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten verschuldigd. Ook bij retouraanbiedingen in de winkel van Robsport geldt het gestelde in dit artikel.
7.3 Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in lid 1 gebruik heeft gemaakt, en indien de retourgoederen overeenkomstig lid 2 door Robsport zijn goedgekeurd , draagt Robsport zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending van het door de Klant aan Robsport betaalde bedrag minus de gemaakte verzendkosten en indien betaald is met Paypal 3,5 % provisiekosten. Indien de bestelling retour gezonden wordt, zijn de kosten van verzending voor rekening van Koper en kunnen, in het geval deze kosten bij Robsport in rekening worden gebracht, door Robsport van de creditnota worden afgetrokken.
7.4 Indien door Robsport aangegeven zal de verzending door Koper, op zijn kosten, verzekerd verstuurd te worden.
7.5 Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen.
7.6 Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van € 6,50 verzendkosten.
7.7 Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de Koper.
7.8 Bij ruil zal Robsport eenmalig de verzendkosten van het vervangende artikel voor haar rekening nemen.
7.9 Artikelen met kortingen hoger dan 30% kunnen niet worden geruild dan wel teruggenomen worden.


Artikel 8: Overmacht.

8.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere onmogelijkheid alsmede iedere tekortkoming welke niet aan Robsport kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, ongeacht de voorzienbaarheid en het tijdstip van de overmacht.
Onder overmacht wordt in ieder geval ook verstaan: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
8.2 In geval van overmacht is Robsport niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Artikel 9: Voorraad.
De voorraad van de webshop wordt real-time bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door Koper bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt Koper door Robsport z.s.m. op de hoogte gebracht. De Koper heeft recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Robsport zal binnen 10 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de Koper terugstorten.


Artikel 10: Aansprakelijkheid.

10.1 Koper is aansprakelijk om bij aflevering na te gaan of het afgeleverde product geen gebreken vertoont. Koper dient Robsport binnen 2 werkdagen op de hoogte te stellen van eventuele gebreken bij aflevering.
Voor gebreken aan geleverde producten geldt de garantie zoals omschreven in artikel 12 (Garantie) van deze voorwaarden.
10.2 Robsport kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor directe schade wegens opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid van Robsport voor enige vorm van indirecte schade is uitgesloten.
10.3 Tevens is uitgesloten aansprakelijkheid van Robsport voor: vertragingschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, voor zover niet in strijd met enig dwingendrechtelijke bepaling.


Artikel 11: Privacy.

De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Robsport. Robsport verstrekt deze gegevens niet aan derden maar zal deze uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken.


Artikel 12: Garantie.

12.1 Robsport garandeert dat de door haar verkochte producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar na levering, tenzij anders overeengekomen.

12.2 Bij producten die met fabrieksgarantie worden afgeleverd, kan de Koper zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan Robsport daarbij bemiddelen.
12.3 Onderhoud, wijziging of reparatie van door Robsport geleverde producten, die niet door Robsport zijn uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, welke niet aan Robsport zijn aan te rekenen, doen iedere garantie vervallen.
12.4 Van garantie is uitgesloten:
a. het regelmatig onderhoud of vervanging van delen wegens normale slijtage;
b. schade als gevolg van inadequaat onderhoud;
c. reparatie of pogingen tot reparatie van het product door anderen dan Robsport;
d. schade als gevolg van ongevallen;
e. schade in verband met misbruik, nalatigheid of commerciële exploitatie.
12.5 Robsport is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang Koper in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens Rob’s Sportshop.
12.6 Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Robsport.
12.7 Indien de bovengenoemde garantie van toepassing is en het product een gebrek vertoont is Robsport verplicht binnen 1 maand nadat u haar het gebrek heeft gemeld het product te herstellen.
12.8 Alle gebrekkige producten dienen ter reparatie te worden aangeboden bij Robsport.
12.9 Koper kan slechts vervanging van het product of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:
- Robsport tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of
- indien Koper aantoont dat het product zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
12.10 Koper dient aan te tonen dat het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een product zijn verwijderd of gewijzigd.


Artikel 13: Toepasselijk recht.
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Rob’s Sportshop en de Koper is Nederlands Recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of van enige overeenkomst zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien Rob’s Sportshop daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Rob’s Sportshop of de Koper. De Nederlandse tekst van deze Algemene Leveringsvoorwaarden prevaleert boven enige vertalingen daarvan. Voor al uw vragen dan wel op- of aanmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice : shop@robsport.nlRetouradres & Correspondentieadres 

Robsport.nl 
p/a Raar 8 

6231 RR Meerssen


Sluiten

Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.